Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN

Bootcamp TOF ingeschreven bij K.v.K. 65364694, gevestigd aan de Brabanthoeven 162 te Rosmalen, verder te noemen ‘TOF’.

Inhoud

 • 1. Begrippen
 • 2. Toepasselijkheid
 • 3. Intakeprocedure
 • 4. Tijdstip en plaats
 • 5. Uitvoering van de activiteit
 • 6. Aansprakelijkheid
 • 7. Ontbinding
 • 8. Betalingsvoorwaarde
 • 8a. Bedenktijd
 • 9. Bevriezen overeenkomst of kaart
 • 9a. Geldigheid strippenkaart
 • 10. Overmacht, vakanties en algemene erkende feestdagen
 • 11. Gezondheid
 • 12. Vertrouwelijkheid
 • 13. Disclaimer
 • 14. Intellectueel eigendom
 • 15. Geschillen

Artikel 1. Begrippen
Organisatie: TOF
Deelnemer: natuurlijk persoon (m/v) die deze overeenkomst aangaat met TOF voor beoefening van sport-/bewegingsactiviteiten.
Trainer: natuurlijk persoon die de bootcamps en fitheidschecks uitvoert.
Activiteit(en): Bootcamp LIGHT, Bootcamp Regular, Teambuilding en Fitheidscheck.
Overeenkomst: de overeenkomst, gebaseerd op deze algemene voorwaarden waarin de deelnemer en TOF schriftelijk overeenkomen dat TOF afgesproken sportactiviteiten zal verzorgen voor de deelnemer.

Artikel 2. Toepasselijkheid
Deze voorwaarden zijn van toepassing indien de deelnemer zich heeft ingeschreven bij TOF voor het deelnemen aan een of meerdere activiteit(en). Op iedere activiteit van TOF zijn deze voorwaarden van toepassing. Ieder gebruik van de diensten van TOF geschiedt geheel voor eigen risico. Iedere deelnemer dient zelf voor gebruik van welke voorziening dan ook of deelname aan welke activiteit dan ook, zich ervan te vergewissen of gebruik of deelname voor desbetreffende persoon medisch verantwoord is. Daarnaast dient iedere deelnemer verzekerd te zijn tegen ongevallen.

Artikel 3. Intakeprocedure
Om verantwoord sporten te kunnen waarborgen dient u, alvorens u deelneemt aan bootcamp LIGHT of Regular, een intakegesprek te hebben gehad. Deze vind plaats voorgaande de eerste proefles. De deelnemer is zelf verantwoordelijk de trainer op de hoogte te brengen van eventuele blessures. Veranderingen betreffende u persoonsgegeven dient u per ommegaande aan TOF door te geven.

Artikel 4. Tijdstip en plaats
Bij de bevestiging van de inschrijving zal TOF meedelen wanneer en waar de deelnemer verwacht wordt. Indien door welke omstandigheden dan ook een tijdstip niet kan doorgaan is TOF bevoegd om in overleg met de deelnemer een ander tijdstip te plannen. Dit dient 3 uur van te voren bekend te zijn, dit geldt zowel voor TOF alsook de deelnemer. Een trainingssessie vindt minimaal een keer per week plaats. Wanneer u een week verhinderd bent, schuift desbetreffende trainingssessie een week door. Houdt u er rekening mee dat de contractduur verlengd kan worden met de gemiste wekelijkse trainingssessies.

Artikel 5. Uitvoering van de activiteit
Op TOF rust de verplichting tot het, gelet op het doel van de activiteit, zo goed mogelijk begeleiden van de deelnemer gedurende de activiteit. De inhoud en het aantal deelnemers van de activiteit wordt door TOF bepaald. TOF voert de werkzaamheden in het kader van de opdracht uit naar beste inzicht, deskundigheid en vermogen. Het betreft hier echter een inspanningsverplichting; dat wil zeggen dat TOF niet instaat voor het succes en welslagen van die dienstverlening noch voor de mate waarin deze dienstverlening bijdraagt aan het door de deelnemer gestelde doel.

Artikel 6. Aansprakelijkheid
Voor elke door TOF aanvaarde opdracht geldt dat sprake is van een inspanningsverplichting. TOF kan nimmer aansprakelijk gesteld worden voor niet behaalde resultaten. Deelname aan onze activiteiten geschiedt geheel op eigen risico. TOF is niet aansprakelijk voor enig blessure of andere schade die de deelnemers mochten oplopen tijdens of ten gevolge van een training. Trainingsadviezen zijn altijd vrijblijvend en worden voor eigen risico opgevolgd. Ook is TOF niet aansprakelijk voor schade aan en/of vermissing van persoonlijke eigendommen door welke oorzaak ook, ontstaan tijdens of in verband met de door TOF georganiseerde activiteiten. TOF is niet aansprakelijk als de deelnemer op enigerlei andere wijze schade lijdt en deze schade te wijten is aan het niet opvolgen van mondeling of schriftelijk door TOF gegeven instructies, dan wel aan de lichamelijke of geestelijke gesteldheid van de deelnemer. De deelnemer verklaart hierbij dat hij of zij het onderhavige sportonderricht uitsluitend en alleen voor eigen risico zal ontvangen. De kosten van enig ongeval of letsel zullen geheel door hem of haar worden gedragen. De deelnemer verklaart hierbij reeds nu voor alsdan afstand te doen van alle rechten tot het herstellen van een schadeactie tegen TOF wegens vergoeding van kosten, schaden en interesten als gevolg van enig ongeval of letsel ten gevolge van uitvoering van diensten die TOF aanbiedt. De deelnemer is jegens TOF aansprakelijk wanneer TOF op enigerlei wijze schade lijdt en deze schade te wijten is aan het niet opvolgen van mondeling of schriftelijk door de of aanwezige trainer gegeven instructies door deze deelnemer. De deelnemer dient TOF te vrijwaren voor schade die hij of zij bij andere deelnemers veroorzaakt.

Artikel 7. Ontbinding
TOF is gerechtigd de overeenkomst per direct geheel of gedeeltelijk te ontbinden zonder verplichting tot schadevergoeding als de deelnemer niet, of slechts gedeeltelijk aan zijn verplichtingen uit de overeenkomst voldoet. Een tussentijdse beëindiging van de overeenkomst door de deelnemer is alleen mogelijk op medische gronden met als bewijs een medische verklaring door een erkende arts of bij verhuizing buiten een straal van 10 kilometer van Rosmalen. U kunt in geen geval aanspraak maken op restitutie van het abonnementsgeld. Het stopzetten van de overeenkomst kan nooit met terugwerkende kracht. Ieder abonnement dient zelfstandig voortgezet te worden na 1 of 3 maanden.

Artikel 8. Betalingsvoorwaarden
Bij de bevestiging van de inschrijving zal TOF meedelen wanneer en hoe het bedrag dient te worden voldaan. Indien de deelnemer niet tijdig betaalt, is TOF gerechtigd de deelnemer de toegang tot de activiteit te weigeren totdat de betaling binnen is. In dat geval wordt de duur van de activiteit niet met de duur van de opschorting verlengd. De verplichting tot betalen blijft in deze situatie gehandhaafd. Daarnaast worden alle voor de resterende duur van de overeenkomst verschuldigde betalingen opeisbaar en dient u deze binnen 14 dagen na opeisbaarheid aan TOF te voldoen. Indien TOF over dient te gaan tot incasso van haar vordering op u, bent u tevens alle buitengerechtelijke incassokosten en de wettelijke rente verschuldigd. Niet gebruikte maar wel reeds betaalde sessies lopen uiteraard door. Wanneer een automatische incasso wordt gestorneerd mag TOF een bedrag van EUR 3,50 aan administratiekosten in rekening brengen om het incassobedrag alsnog te voldoen. Op de diensten van TOF zijn het BTW 21%-tarief en het BTW 6%-tarief van toepassing. De genoemde bedragen zijn inclusief BTW. Indien door onverwachte omstandigheden de kosten stijgen is TOF gerechtigd de prijzen te verhogen. De deelnemer heeft in dat geval het recht de overeenkomst te ontbinden.

Artikel 8a. Bedenktijd
Bij het online lid worden geldt een wettelijke bedenktijd van 14 week na ondertekening (inzending) van het formulier.  De deelnemer heeft dus 14 dagen de tijd om de overeenkomst kosteloos te herroepen en dit kan door ons te bellen (06-10269942) of te mailen (bootcamptof@gmail.com). Voornoemd herroepingsrecht eindigt op het moment dat de deelnemers eerder gebruik maakt van de sportfaciliteiten.

Artikel 9. Bevriezen overeenkomst of kaart
Indien de deelnemer niet kan deelnemen aan een activiteit wegens ziekte of een andere oorzaak, wordt verwacht dat de deelnemer dit zo spoedig mogelijk doorgeeft aan TOF. Alle afspraken dienen 3 uur van te voren te worden afgezegd, anders worden de kosten van de diensten doorberekend. Bij het bevriezen van de kaart geldt een minimum periode van één week, de overeenkomst kan vervolgens voor maximaal voor 1 jaar worden stilgelegd. Per abonnement gelden ook regels hoe vaak een kaart kan worden stopgezet. Bij een halfjaar kaart 3x en een jaarkaart 6x voor de duur van het abonnement. Een kaart kan nooit met terugwerkende kracht worden stopgezet.

Artikel 9a. Geldigheid strippenkaart
Een strippenkaart is 1 jaar geldig.

Artikel 10. Overmacht, vakanties en algemene erkende feestdagen
Onder overmacht met betrekking tot de overeenkomst wordt verstaan al wat daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen. TOF is niet gehouden aan zijn verplichtingen uit de overeenkomst indien nakomen onmogelijk is geworden door overmacht. De overeenkomst zal dan worden ontbonden. Bij ziekte van onze trainers of bij onvoldoende belangstelling van een bootcampprogramma behoudt TOF het recht desbetreffende activiteit(en) te annuleren. In overleg wordt naar een alternatief gezocht. Bij gevaarlijke weersomstandigheden, waaronder onweer, storm, extreme warmte, sneeuw of ijzel, kan een training worden afgelast. Een strip of les kan dan op een ander moment worden ingezet. Op algemene erkende feestdagen gaan de activiteiten vaak niet door.

Artikel 11. Gezondheid
De deelnemer verklaart dat hij/zij naar beste weten gezond is en fysiek in staat om de instructies van TOF zonder schade voor zijn gezondheid op te volgen. Bij twijfel verplicht de deelnemer zich ertoe alvorens de overeenkomst met TOF aan te gaan, zijn arts te raadplegen.

Artikel 12. Vertrouwelijkheid
TOF dankt u voor het vertrouwen dat u in ons stelt en we beloven zorgvuldig met uw persoonlijke gegevens om te gaan. TOF is ervan overtuigd dat de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van haar klanten en bezoekers van de website van groot belang is voor haar activiteiten. Om u goede en persoonlijke service te kunnen bieden hebben we gegevens van u nodig. TOF is verplicht strikte vertrouwelijkheid in acht te nemen met betrekking tot ontvangen informatie van haar klanten en bezoekers. De persoonlijke gegevens van de deelnemers zijn strikt vertrouwelijk en worden enkel en uitsluitend voor administratieve doeleinden van TOF gebruikt. Desbetreffende gegevens worden nooit voor commerciële doeleinden aan derden ter beschikking gesteld. TOF houdt zich dan ook in alle gevallen aan de eisen die de Wet bescherming persoonsgegevens stelt. Contactinformatie wordt gebruikt om informatie omtrent TOF te verzenden. Deze klantinformatie wordt tevens gebruikt om promotiemateriaal te verzenden en om met (potentiele) klanten in contact te kunnen komen wanneer nodig en gewenst.

Artikel 13. Disclaimer
Er is veel aandacht en zorg besteed aan de inhoud van onze materialen. Alle informatie is beschikbaar gemaakt door TOF. Ondanks de constante zorg en aandacht die wij aan de samenstelling van deze website besteden, is het mogelijk dat de informatie die hier wordt gepubliceerd onvolledig of onjuist is. Aan deze informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Als de op de website verstrekte informatie tekortkomingen of fouten vertoont, zullen wij de grootst mogelijke inspanning leveren om dat zo snel mogelijk te corrigeren. TOF kan niet aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of indirecte schade die ontstaat uit het gebruik van de website of van de op of via de website ter beschikking gestelde informatie. Op het gebruik van deze website, waarop onderhavige Algemene Voorwaarden van toepassing zijn, is uitsluitend Nederlands Recht van toepassing. Alle geschillen met TOF die ontstaan naar aanleiding van het gebruik, op welke wijze dan ook, van deze website, zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te ‘s-Hertogenbosch. Links naar andere websites: Deze website kan links naar andere websites bevatten. TOF is niet verantwoordelijk voor het privacy statement van desbetreffende websites.

Artikel 14. Intellectueel eigendom
Onverminderd het overigens in deze Algemene Voorwaarden bepaalde behoudt de deelnemer zich de rechten en bevoegdheden voor die de deelnemer toekomen op grond van de Auteurswet. Modellen, methodieken en instrumenten die ontwikkeld en/of toegepast worden door TOF voor de uitvoering van de opdracht, zijn en blijven eigendom van TOF. Publicatie of andere vormen van openbaarmaking hiervan kan alleen na verkregen schriftelijke toestemming van TOF. Alle door opdrachtnemer verstrekte stukken, zoals rapporten, adviezen, trainings- en voedingsschema’s, opdrachten, ontwerpen, schetsen, tekeningen, software etc. ten behoeve van TOF zijn uitsluitend te vermenigvuldigingen door TOF ten behoeve van eigen gebruik in de eigen organisatie. Alle door de deelnemer verstrekte stukken mogen niet door TOF zonder voorafgaande toestemming van de deelnemer openbaar worden gemaakt, of ter kennis van derden gebracht op straffe van misbruik van het intellectueel eigendom van de deelnemer.

Artikel 15. Geschillen
Met eventuele klachten kan de deelnemer zich wenden tot TOF. Alle geschillen betreffende de totstandkoming, de uitleg of de uitvoering van de overeenkomst of de daaruit voortvloeiende overeenkomsten kunnen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter van het arrondissement waar TOF is gevestigd. In alle gevallen is het Nederlandse recht van toepassing.

Advertisement